Fundacja nieZWYKLI BOHATEROWIE

Polityka prywatności

Fundacja nieZWYKLI BOHATEROWIE > Polityka prywatności
Polityka prywatności i plików
cookies strony internetowej
niezwyklibohaterowie.org
Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych
(zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze serwisu
internetowego prowadzonego pod adresem URL:
niezwyklibohaterowie.org zwanego dalej „Serwisem”.
SPIS TREŚCI
1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
2. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DARCZYŃCÓW
3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
PRZESYŁANIA NEWSLETTERA
4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH WOLONTARIUSZY
5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
KONTAKTOWANIA SIĘ
6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU
ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA
7. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW
TRZECICH
10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ
PRZETWARZANE
12. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB
OPROGRAMOWANIA
18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
§1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu
jest Fundacja Niezwykli Bohaterowie z siedzibą w Łodzi (90-135) przy ul.
Narutowicza 40/1, wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000913947, NIP
7252311832, REGON 38984280300000. Z Fundacją można się
skontaktować pod numerem telefonu: +48 517 071 998 oraz przy użyciu
adresu e-mail: kontakt@niezwyklibohaterowie.org.
§2. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DARCZYŃCÓW
1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu przyjęcia
Twojej wpłaty na poczet organizowanej zbiórki – w celu realizacji
umowy darowizny, realizacji obowiązków prawnych, w
szczególności rachunkowych i podatkowych, a także w celu obrony
przed ewentualnymi roszczeniami.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
b), c) oraz f) RODO.
3. Będziemy przechowywać te dane do czasu przedawnienia roszczeń
wynikających z odrębnych przepisów prawa.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu
wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi realizację wpłaty na poczet zbiórki.
6. W związku z realizacją wpłaty z użyciem zewnętrznego operatora
płatności, odbiorcą Twoich danych osobowych będzie system
płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie,
S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
§3. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU PRZESYŁANIA
NEWSLETTERA
1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera.
Jeżeli skorzystałeś z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane
osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może
zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i
tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
3. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
wcześniejszego przetwarzania danych.
4. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania
udzielonej zgody. W przypadku gdy nigdy jej nie cofniesz, będziemy
przetwarzać Twoje dane do czasu zaprzestania przez nas
przesyłania newslettera.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
6. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych
danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
7. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług
IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi
wysyłania newslettera.
§4. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH WOLONTARIUSZY
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu
przeprowadzenia rekrutacji na wolontariat i realizacji umowy
wolontariatu.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i
tym samym art. 6 pkt 1 lit. b) oraz c) RODO.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 lat od
wykonania umowy.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych
uniemożliwi zawarcie i realizację umowy wolontariatu.
§5. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU KONTAKTOWANIA SIĘ
ORAZ ZGŁOSZENIA CHĘCI ZOSTANIA WOLONTARIUSZEM
1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktowania
się, w szczególności prowadzenia korespondencji lub zgłoszenia
chęci zostania wolontariuszem. Dzieje się to na przykład wówczas,
gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość.
2. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla
celu realizacji kontaktu.
4. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo
wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych
uniemożliwi realizację celu kontaktu.
6. Pełen obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych
osobowych wolontariusza znajduje się w załączniku do umowy
wolontariatu.
§6. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU ZAPEWNIENIA
BEZPIECZEŃSTWA
1. Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu
zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie dane, jak:
publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
typ i język przeglądarki,
data i godzina zapytania,
liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy
odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.
2. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest
prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie
Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi
nadużyciami. W tym, możliwość ustalenia adresu IP osoby
wykonującej niedozwoloną czynność w obszarze Serwisu, taką jak
próba łamania zabezpieczeń, czy publikacja treści zabronionych,
czy próby niedozwolonych działań z użyciem naszych serwerów.
3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit.
f) RODO.
4. Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do
realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu
przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów
prawa.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak
podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.
§7. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich
przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych). Gdy informujemy o:
6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe
na podstawie otrzymanej zgody,
6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe,
ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia
działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w
celu wypełnienia obowiązku prawnego,
6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w
celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.
§8. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH
Przetwarzając dane osobowe, korzystamy z usług zewnętrznych. Dlatego
odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty trzecie.
Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o tych odbiorcach, jednak
z uwagi na prymat czytelności komunikatu, czynimy to skrótowo. Dlatego
niniejszym wyjaśniamy, że gdy informujemy o poszczególnych
kategoriach odbiorców, są to następujące podmioty:
Dostawca usług IT: Tgroup.pl sp. z o. o., ul. Brukowa 8, 91-341
Łódź, NIP: 947-200-1394, REGON: 385358996, KRS: 0000824743,
Hostingodawca: JCHOST.pl Marcin Ćwiertnia Wspólna 11, 32-085 
Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740, 
Dostawca usług poczty elektronicznej: JCHOST.pl Marcin Ćwiertnia Wspólna 11, 32-085 
Modlniczka, NIP 5130232935, REGON 122614740, 
§9. INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane
osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).
Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.
Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany
za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o
umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte
przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zabezpieczeniach
stosowanych na jej podstawie, znajdziesz w polityce prywatności
jchost.pl
§10. BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od
podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo dostępu do danych
Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy
dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do
uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych
informacji o:
celach przetwarzania,
kategoriach odnośnych danych,
odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych,
a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,
prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i
przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.
Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię
danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie
wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia,
informacji udzielimy również drogą elektroniczną.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących
Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem
celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych
danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego
oświadczenia.
Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)
Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących
Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej
zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych
osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących
Ciebie danych,
Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
z obowiązku prawnego,
Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
społeczeństwa informacyjnego.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących
przypadkach:
gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający
nam sprawdzić ich prawidłowość,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się
usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń,
wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do
czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Prawo do wniesienia skargi
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00,
fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.
§11. WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień.
Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy
prawnej przetwarzania danych osobowych.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie
udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w
dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na
zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.
Prawo do sprzeciwu
W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art.
6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba
że wykażemy istnienie:
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy
czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i
wolności Twojej osoby, lub
podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie
będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.
§12. PLIKI COOKIES – WPROWADZENIE
Strona internetowa Serwisu wykorzystuje pliki cookies. Są to
powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które
są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze,
laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu.
Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która
wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową.
Pliki cookies możemy skategoryzować z uwzględnieniem trzech metod
podziału.
Pod względem celów stosowania plików cookies, rozróżniamy ich trzy
kategorie:
Pliki niezbędne – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie strony
internetowej oraz jej funkcjonalności, np. pliki cookies
uwierzytelniające lub zabezpieczające. Bez ich zapisania na Twoim
urządzeniu, korzystanie ze strony internetowej będzie niemożliwe.
Pliki analityczne – pliki te umożliwiają monitorowanie otwieranych
stron internetowych, źródeł ruchu, czasu pobytu na stronie
internetowej. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności
strony internetowej nie będzie ograniczone.
Pliki reklamowe – pliki te umożliwiają wyświetlanie
spersonalizowanych reklam w obszarze strony internetowej lub
poza nią. Bez ich zapisania, korzystanie z funkcjonalności strony
internetowej nie będzie ograniczone.
Pod względem czasu ich ważności, rozróżniamy dwie kategorie plików
cookies:
pliki sesyjne – istniejące do końca danej sesji,
pliki trwałe – istniejące po ukończeniu sesji.
Pod względem rozróżnienia podmiotu administrującego plikami cookies,
wyodrębniamy:
nasze pliki cookies,
pliki cookies podmiotów trzecich.
§13. PLIKI COOKIES ADMINISTRATORA DANYCH
Administrowane przez nas pliki cookies pozwalają na:
uwierzytelnianie dostępu,
utrzymywanie sesji po zalogowaniu,
zabezpieczanie Serwisu przed atakami hakerskimi,
„zapamiętywanie” przez przeglądarkę zawartości pól uzupełnianych
formularzy (opcjonalnie).
Dzięki temu korzystanie z funkcjonalności Serwisu staje się łatwiejsze i
przyjemniejsze.
§14. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH
Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane
polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.
GOOGLE
Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Google Inc. 1600
Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w
ramach usługi Google Analytics. Są to pliki analityczne, służące do
badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk
ruchu.
Zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W
szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako
dane osobowe) użytkowników Serwisu. Korzystając z wymienionych
usług zbieramy takie dane jak źródła pozyskania użytkowników
odwiedzjących Serwis, a także oraz sposób ich zachowania na stronie
Serwisu, informacje na temat używanych przez nich urządzeń i
przeglądarek, adres IP, domenę, dane demograficzne (wiek, płeć),
zainteresowania i dane geograficzne.
Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl
PAYPAL.COM
Wykorzystujemy pliki administrowane przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A.
z siedzibą w Luxemburgu, w celu umożliwienia uiszczenia płatności.
§15. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI
Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody użytkownika.
Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać
cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na
wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować
ograniczenia w korzystaniu z Serwisu i jego funkcjonalności, a nawet
uniemożliwić to korzystanie.
Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w
wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym
urządzeniu końcowym,
poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie
zapoznania się z jego warunkami,
za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.
§16. PAMIĘĆ PODRĘCZNA
Kiedy korzystasz ze strony internetowej Serwisu, możemy w sposób
automatyczny korzystać z pamięci podręcznej zainstalowanej w Twoim
urządzeniu. W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie
danych międzysesyjnie, tj. pomiędzy kolejnymi odwiedzinami strony
internetowej Serwisu. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest
przyspieszenie korzystania z Serwisu, poprzez wyeliminowanie sytuacji,
w której te same dane byłyby wielokrotnie pobierane ze strony
internetowej, obciążając tym samym łącze internetowe użytkownika.
Pamięć podręczna może również przechowywać takie dane jak hasło do
logowania.
§17. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA
Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub
oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na
tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki
prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z
polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po
wejściu na nie lub przed ich instalacją.
§18. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
1. Polityka prywatności i plików cookies wchodzi w życie w dacie
opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Polityki prywatności i plików cookies następuje poprzez
publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
3. Informację o zmianie Polityki prywatności i plików cookies
publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż
w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego
nowego brzmienia.