Fundacja nieZWYKLI BOHATEROWIE

Regulamin

Regulamin strony internetowej
niezwyklibohaterowie.org
1. Postanowienia ogólne
2. Zbiórki
3. Wpłaty
4. Kalendarium
5. Postępowanie reklamacyjne
6. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń
7. Odstąpienie od umowy
8. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
9. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
10. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
11. Postanowienia końcowe
12. Definicje użyte w regulaminie
ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§1. Postanowienia ogólne
1. Nadrzędnym celem Serwisu jest mobilizacja społeczeństwa do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska; pozyskanie na rzecz Fundacji wolontariuszy; informowanie Użytkowników o działalnościach podejmowanych przez Fundację, w szczególności za pośrednictwem kalendarium oraz treści umieszczanych na Serwisie przez Fundację; tworzenie oraz udostępnianie Użytkownikom rankingów przedstawiających wyniki zgłoszonych działań podjętych indywidualnie, jak również z inicjatywy placówek społeczno-państwowych oraz prywatnych przedsiębiorstw.

2. Fundacja prowadzi działalność zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Fundacja udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
4. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:
1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
5. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

§2. Zbiórki
1. Fundacja prowadzi za pośrednictwem Serwisu zbiórki.
2. Zbiórki są publikowane w obszarze Serwisu wyłącznie przez Fundację.
3. Zbiórki są realizowane celem pozyskania środków finansowych na realizację celów statutowych Fundacji.
4. Przez uiszczenie wpłaty na zbiórkę, Użytkownik zawiera z Fundacją umowę darowizny, na warunkach ustanowionych w Regulaminie oraz opisie zbiórki.
5. Przedmiot umowy darowizny stanowi zobowiązanie Użytkownika będącego darczyńcą, do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji będącej obdarowanym, kosztem swego majątku.
6. Aby dokonać wpłaty na rzecz zbiórki, należy z użyciem funkcjonalności Serwisu wybrać albo wpisać kwotę wpłaty, wybrać metodę płatności, zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić wpłatę.

§3. Wpłaty
1. Fundacja umożliwia dokonywanie wpłat na rzecz utworzonych Zbiórek.
2. Wpłaty mogą być uiszczane na rachunek bankowy 11 1140 2004 0000 3902 8173 6709 “FUNDACJA NIEZWYKLI BOHATEROWIE”, 90-135 Łódź,            ul. Narutowicza 40/1, a także za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.
3. Wpłaty uiszczane za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, mogą być realizowane jednorazowo albo comiesięcznie, według wyboru Użytkownika.
4. Wpłaty uiszczane za pośrednictwem zewnętrznego operatora płatności, mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Obsługa tych wpłat jest realizowana na warunkach świadczenia usług przez zewnętrznego operatora płatności oraz za pośrednictwem jego narzędzi.
5. Wartość wpłaty jednorazowej lub wpłat miesięcznych jest ustalana przez Użytkownika na etapie uzupełniania formularza wpłaty zewnętrznego operatora płatności.
6. Kwoty podane na stronie internetowej zewnętrznego operatora płatności są kwotami brutto podanymi w polskich złotych.

§4. Kalendarium
1. Fundacja udostępnia Użytkownikom funkcjonalność kalendarium.
2. Kalendarium umożliwia podgląd terminów i informacji dotyczących akcji organizowanych przez Fundację, włącznie z podglądem miejsc ich realizacji na mapie.


§5. Postępowanie reklamacyjne 

1. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Fundacj
2. W treści składanej reklamacji zaleca się zamieszczenie:
1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, 

2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,
3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.
4. Fundacja rozpoznaje reklamacje w terminie 30 dni od daty zgłoszenia.
5. Fundacja informuje o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Użytkownika lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Użytkownika.


§6. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Użytkownik posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń:
2. a) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

3. b) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Fundacją do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
4. c) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
5. d) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
6. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
7. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.


§7. Odstąpienie od umowy
1. Użytkownik może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Fundacją, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Fundacji oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można
złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownicy muszą poinformować Fundację (Fundacja Niezwykli Bohaterowie ul. Narutowicza 40/1 90-135 Łódź, kontakt@niezwyklibohaterowie.org) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
6. Fundacja zwróci Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14
dni od dnia, w którym Fundacja została poinformowana o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Fundacja dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

§8. Przetwarzanie danych oraz plików cookies
1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Fundację, znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.
2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.


§9. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu
1. Fundacja udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Fundację w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Fundacja nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Fundacja zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.


§10. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Fundację umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Fundację, w szczególności w następujących wypadkach:
3. a) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Fundację Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
4. b) wprowadzenie przez Fundację nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
5. c) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Fundację, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
6. d) zmiana przepisów prawa: regulujących działalność Fundacji, do której zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na realizację Zbiórek, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Fundację, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów – w zakresie związanym z działalnością Fundacji,
7. e) zmiana przez Fundację modelu prowadzonej działalności, uregulowanej niniejszym Regulaminem.
8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
9. Fundacja publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
10. Fundacja wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
11. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług
drogą elektroniczną.
12. Fundacja jest uprawniona do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia.


§11. Postanowienia końcowe
1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za:
3. a) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do
Użytkowników niebędących konsumentami,
4. b) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących
konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których
Fundacja świadczy Usługi,
5. c) korzyści utracone przez Użytkowników niebędących konsumentami.
6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Fundacją a Użytkownikiem niebędącym konsumentem
lub konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Fundacji.
7. W stosunku do Użytkowników niebędących konsumentami lub do konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Fundacją oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści bezprawnych, mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników, naruszających dobra osobiste Użytkowników, Fundacji lub osób trzecich, a także powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
9. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
10. W stosunku do umów zawartych z Fundacją, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju konsumenta, stosuje się te przepisy.
11. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.


§12. Definicje użyte w regulaminie

Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Fundację na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Fundację za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: niezwyklibohaterowie.org. 

Fundacja to Fundacja Niezwykli Bohaterowie z siedzibą w Łodzi (90- 135) przy ul. Narutowicza 40 /1, wpisany do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego. Fundacja WPISANA TAKŻE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000913947, NIP 7252311832, REGON 38984280300000. Z Fundacją można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 517 071 998 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@niezwyklibohaterowie.org.

Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.
ZAŁĄCZNIK – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci
odstąpienia od umowy)
Adresat: Fundacja Niezwykli Bohaterowie, ul. Narutowicza 40/1, 90-135
Łódź | kontakt@niezwyklibohaterowie.org
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu
od umowy:
Data zawarcia umowy(*):
Imię i nazwisko:
Adres:
Podpis:
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data:
(*) Niepotrzebne skreślić.